کیک و گل

کیک و گل

کیک و گل و تحویل در دبی یکی نیست اما دو هدیه با هم کیک و گل با هم.
تازه کیک از منابع مشهور نانوایی و قنادی سرآشپزها در دبی.
سبزیجات و گل در گل ما فروشگاه.